Kwartiermaker / Verandermanager Modernisering ICT

Omschrijving

Organisatie
De gemeente streeft er naar een moderne dienstverlener te zijn. Om dit mogelijk te maken biedt de gemeente, vanuit het cluster bedrijfsvoering, ICT ondersteuning aan de hele gemeentelijke organisatie en enkele externe klanten. Om de snelle ontwikkelingen in het ICT domein te kunnen volgen en integreren in de geboden ondersteuning, streeft de gemeente naar een moderne wendbare en adaptieve ICT organisatie.
Uit onderzoeken door externe partijen blijkt dat de gemeente primair is ingericht als ICT beheersorganisatie. Daarom heeft de gemeente in het kader van de doorontwikkeling van haar ICT bedrijf een houtskoolschets opgesteld voor de vorming van een geoptimaliseerde change- en strategiefunctie voor de ICT van de gemeente. De binnen de ICT organisatie in te richten change en strategie functie, heeft inzicht in klantbehoeften, interne en externe ontwikkelingen en combineert deze tot innovatieve projecten voor werkbare oplossingen.
Een houtskoolschets dient als een eerste verkenning naar een mogelijke opzet van een organisatie of onderdeel daarvan. De doorontwikkeling die op basis van deze houtskoolschets zal worden ingezet, voorziet in een uitbreiding van de huidige organisatie met een aantal hooggekwalificeerde medewerkers en aanpassing van enkele bestaande functies. In wisselende Focusteams geven zij invulling aan regie en kaderstelling ten behoeve van de wendbaarheid en adaptiviteit van de organisatie. Samen met de beheerorganisatie vormt de change organisatie straks de “one stop shop” voor ICT binnen de gemeente Westland. De houtskoolschets wordt op dit moment uitgewerkt in een Organisatie- en Formatierapport (O&F) dat leidend zal zijn voor de modernisering van de ICT organisatie. Om onze complexe veranderopgave in goede banen te leiden zoeken wij een kwartiermaker.
Wij vragen
Om van houtskoolschets naar organisatie te komen, zoeken we een ervaren verandermanager, die zijn sporen verdiend heeft in gemeentelijke (ICT-) organisatieontwikkeltrajecten. Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten. Dat je daarbij flexibel bent mag een open deur heten.
Opdracht
De kwartiermaker heeft als opdracht om de change organisatie te realiseren.
De taken van de kwartiermaker
 • Opbouwen en in de organisatie invlechten van een hoogwaardig specialistisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (change organisatie) dat innovatie, strategie en change vorm geeft in het ICT domein;
  • Begeleiden van het functiewaarderingsproces;
  • Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers;
  • On the job coaching van nieuwe medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;
  • Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven.
 • Samen met de taakveldmanager I&A inrichten van afgestemde werkprocessen;
  • Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;
  • Verbeteren van bestaande werkwijzen;
  • Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens.
 • Organiseren van business-ICT alignment en gestructureerd realiseren of doorzetten van concrete (project)opdrachten, in het bijzonder:
  • Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;
  • Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);
  • Vertalen van het concernbeleid naar beleidsadviezen, voorbereiding en –uitvoering binnen het organisatieonderdeel;
  • Visie op organisatieontwikkeling vertalen naar gevolgen voor ICT landschap (en daarmee de inrichting van beheer);
  • Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;
  • Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken.
 • Leidinggeven aan de change organisatie;
  • Coachend managen van het organisatie onderdeel;
  • Realiseren van de veranderopgave door de toegevoegde waarde van functies en organisatie uit te diepen en te implementeren;
  • Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de “one stop shop” in de gemeentelijke organisatie;
  • Zorg dragen voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures;
  • Adviseren over de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie in transitie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.
 • Opereert kaderstellend, (mede-)richtinggevend en faciliterend aan de beheerorganisatie
 • Uitwerken van de governancestructuur;
  • Opstellen van profielen voor overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), zoals strategisch overleg, demandoverleg, innovatieoverleg, portfolio overleg;
  • Implementeren nieuwe overlegvormen ter vervanging van bestaande;
  • Organiseren van afstemming tussen de verschillende teams en overleggen;
  • Organiseren van inbreng vanuit de klantorganisatie(s);
  • Borgen dat strategieontwikkeling, kwaliteitsbewaking, effectmeting en klanttevredenheid permanent aandacht krijgen;
  • Voortdurend afstemmen van de voorgenomen wijzigingen, initiatieven en uitwerkingen met bestaande en nieuwe stakeholders *(1).
 • Opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie (i.s.m. communicatie advies, service desk en beheerorganisatie).
*(1) O.a. Strategisch ICT overleg, Stuurgroep, Clusterteam Bedrijfsvoering, HR-adviseur, Taakveldmanager I&A, DT, Ondernemingsraad, portefeuillehouder, klantorganisaties
Eisen
1. Minimaal een afgeronde hbo opleiding;
2. Aantoonbare kennis van- en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke ICT;
3. Aantoonbare kennis van de moderne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke Informatievoorziening, zoals blockchain, big en urban data, common ground, smart city, e.d. en toepasbaarheid voor gemeenten;
4. Minimaal 3 jaar ervaring met (interim-)management, organisatieontwikkeling en aansturing van innovatie binnen een politiek-bestuurlijke context;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2019;
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement in overheidsorganisaties, bij een gemeentelijke ICT veranderorganisatie (Change);
7. Aantoonbaar inzicht in het ontstaan en de consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin, zowel lokaal als landelijk (en Europees);
8. In staat om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 17 januari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *


Deel deze vacature: