Algemene voorwaarden Maven

Download: Algemene voorwaarden Maven professionals

 

A. Algemene voorwaarden Maven professionals

Inhoudsopgave

 1. A) Algemene voorwaarden Maven professionals
 2. B) Algemene voorwaarden Maven Detachering

De algemene voorwaarden van Maven professionals geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 58858652.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:

AVD: Deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening;

Maven: De eenmanszaak Maven professionals te Nieuw Vennep en ingeschreven onder nummer KvK 58858652;

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie door Maven een offerte en/of een opdrachtbevestiging is gericht, aan wie een Kandidaat ter beschikking wordt gesteld en/of met wie Maven een overeenkomst sluit;

Opdracht: De overeenkomst tussen Maven en Opdrachtgever op grond waarvan Maven werving en selectie- en/of exclusive searchwerkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever;

Opdrachtbevestiging: Het door Maven aan de Opdrachtgever te versturen document, waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te leveren dienst(en), de duur van de opdracht, de fee, onkosten en de betalingswijze;

Fee: De door de Opdrachtgever aan Maven verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht;

Kandidaat: Een door Maven geselecteerde en aan Opdrachtgever voorgedragen en/of besproken persoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze AVD zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, Opdrachten en overeenkomsten tussen Maven en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. Het sluiten van een overeenkomst met Maven houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 • Afwijkingen van deze AVD zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Maven schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat een mededeling van de Opdrachtgever onbesproken blijft door Maven, deze AVD blijven ook dan volledig van kracht. Schriftelijk bevestigde afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze AVD op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze AVD bepaalde volledig van toepassing. Maven en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maven, voor de uitvoering waarvan door Maven derden dienen te worden betrokken.
 • In het geval de AVD en de Opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 • Maven kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren.

 

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van Opdrachten

 • Alle door Maven verstrekte offertes met daarin vermelde prijzen, kosten en condities, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. Mondelinge toezeggingen van Maven zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Maven.
 • Opdrachten en wijzigingen daarvan tussen Maven en Opdrachtgever komen eerst tot stand nadat Maven de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin maakt met de feitelijke uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever in het laatste geval niet binnen vijf (5) werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de Opdrachtbevestiging, dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en Maven aan de inhoud ervan gebonden. Maven is in geen geval gehouden aanvang te nemen in de feitelijke uitvoering van de Opdracht, alvorens Maven een schriftelijke Opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Maven kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten tegenover Maven ontlenen.
 • Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie zoals e-mail. Maven kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.
 • Na de totstandkoming van een overeenkomst waarop deze AVD van toepassing zijn, geldt een fotokopie, fax of reproductie van een elektronisch opgeslagen exemplaar daarvan (inclusief bijlagen, correspondentie tussen Opdrachtgever en Maven en overige documenten) als origineel, tenzij anders overeengekomen. De elektronische bestanden van Maven gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4. Duur en beëindiging van de Opdracht

 • Opdrachten worden aangegaan voor bepaalde en onbepaalde tijd. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, de vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van de vooraf overeengekomen doelstelling. Verlenging van de Opdracht is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.
 • Tussentijdse beëindiging van de Opdracht is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk door beide partijen is overeengekomen en bevestigd. In geval van tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever behoudt Maven zich het recht voor bij Opdrachtgever een annuleringsvergoeding van 10% van het verwachte eerste bruto jaarsalaris voor de betreffende functie en de daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging wordt tevens verstaan een wijziging van het functieprofiel van de Kandidaat in de ruimste zin van het woord.
 • In alle gevallen eindigt een Opdracht op moment dat de Opdrachtgever voor zich en/of middels dan wel voor derden met een door Maven voorgedragen Kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat.
 • Opdrachtgever en Maven zijn te allen tijde bevoegd om de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Maven:
  • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • de bedrijfsvoering staakt.
 • Maven is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Maven ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Maven kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Maven heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maven op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Maven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

 • Maven is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Maven worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Maven uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Maven het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Maven de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Maven is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke Opdracht aan Maven de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maven worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maven zijn verstrekt, heeft Maven het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Maven ter beschikking heeft gesteld. Maven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Maven is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Maven is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor informatie en gegevens die door een Kandidaat over zichzelf worden verstrekt en/of referenten over een Kandidaat verstrekt juist zijn.
 • Maven zal uitsluitend in het kader van de Opdracht een beloning van de Opdrachtgever accepteren.

 

Artikel 6. Kosten en betalingswijze

 • Alle Fees zijn exclusief BTW, reis- en onkosten, en eventuele andere heffingen die door de Nederlandse of – indien van toepassing – buitenlandse overheid worden opgelegd. De Fees worden berekend na ondertekening van de arbeidsovereenkomst.
 • No Cure No Pay Opdrachten. Voor No Cure No Pay Opdrachten bedraagt de Fee het in de Opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het primaire bruto jaarinkomen op fulltime basis dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen. Bij het bepalen van het primaire bruto jaarinkomen van de Kandidaat worden daarin naast het overeengekomen bruto jaarsalaris geacht te zijn begrepen: de gegarandeerde bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten.
 • Opdrachten op basis van Exclusiviteit. Voor Opdrachten op basis van exclusiviteit bedraagt de Fee het in de Opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het primaire bruto jaarinkomen op fulltime basis dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen. Bij het bepalen van het primaire bruto jaarinkomen van de Kandidaat worden daarin naast het overeengekomen bruto jaarsalaris geacht te zijn begrepen: de gegarandeerde bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten.
 • Opdrachten op basis van Headhunting. Voor Opdrachten op basis van Headhunting bedraagt de Fee het in de Opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het primaire bruto jaarinkomen op fulltime basis dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen. Bij het bepalen van het primaire bruto jaarinkomen van de Kandidaat worden daarin naast het overeengekomen bruto jaarsalaris geacht te zijn begrepen, de gegarandeerde bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten.
 • In het kader van de Opdracht door Maven gemaakte (on)kosten zullen conform de Opdracht-bevestiging naast de wervingskosten in rekening worden gebracht. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet beperkt tot, de kosten voor advertenties en het plaatsen van vacatures binnen de diverse media.

 

Artikel 7. Betaling

 • Betaling door Opdrachtgever aan Maven dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Opdrachtbevestiging. Betaling dient te geschieden zonder enige opschorting, inhouding, korting of verrekening en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 • Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% op het bruto openstaande bedrag per kalendermaand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Dit geldt voor het gehele openstaande bedrag. Daarnaast is Maven gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 • Voorts is Opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 100,00.
 • Al hetgeen dat door Opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, dit ongeacht hetgeen de Opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.
 • Bezwaar ter zake van door Maven aan de Opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen veertien (14) dagen na verzendatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Maven kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht tot het maken van bezwaar tegen de inhoud en/of omvang van de factuur.
 • Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 8. Overige verplichtingen Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever dient geïntroduceerde Kandidaten schriftelijk met reden af te wijzen.
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Maven op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door Maven geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na schriftelijke afwijzing van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, wat resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 6 van deze AVD bepaalde.
 • Indien de Opdrachtgever een door Maven geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na schriftelijke afwijzing van de Kandidaat door Maven alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 6 van deze AVD bepaalde.
 • Indien een omstandigheid als in artikel 8.1 en 8.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het primaire bruto jaarinkomen in artikel 6 van deze AVD te worden verstaan het verwachte bruto jaarinkomen van de Kandidaat.

 

Artikel 9. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst op basis van exclusiviteit en headhunting

Indien binnen twee maanden na indiensttreding de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat met de Opdrachtgever wordt beëindigd, wordt de Opdracht op basis van exclusiviteit als niet afgerond beschouwd en zal Maven zonder extra kosten te berekenen alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:

 1. de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de Kandidaat, Maven hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
 2. de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
 3. de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
 4. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
 5. de Opdrachtgever alle door Maven gefactureerde bedragen betaald heeft;
 6. de voorwaarden als in deze AVD beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.

 

Artikel 10. Overmacht

 • Maven is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze AVD verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Maven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maven niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Maven en ziekte van de door de uitvoering van de Opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Maven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Maven zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Maven kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Maven ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maven gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Maven spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door Maven geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. Maven is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt in verband met (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren.
 • Maven zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Maven mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Maven voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • De aansprakelijkheid van Maven is in ieder geval beperkt tot de Fee welke Maven voor haar werkzaamheden in het kader van de opdacht heeft ontvangen. Voor Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid van Maven in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 • Maven mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die Maven op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Maven niet aansprakelijk.
 • Maven is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Maven niet aansprakelijk.
 • Voor zover Opdrachtgever en Maven bij de Opdracht of tijdens de uitvoering van de Opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Maven opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Maven daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Maven dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Maven voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Maven pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Maven van de Opdracht.
 • Na verloop van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag van de schade veroorzakende gebeurtenis, vervalt ieder recht van Opdrachtgever tegenover Maven ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Maven bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Gedragscode en vertrouwelijkheid

 • Maven zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.
 • Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Maven verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is Maven niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Maven voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaar-making of wanneer daartoe door Maven voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Maven, niet aan derden verstrekken.
 • De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn bedrijfsnaam, logo en/of beeldmerk geplaatst worden op de referentie pagina van Maven. Een verzoek om bedrijfsnaam, logo en/of beeldmerk niet te tonen zullen gehonoreerd worden, indien dit verzocht wordt via info@maven.nl.
 • Opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Maven in publicaties of reclame-uitingen van de Opdracht melding maken. Verzoek om toestemming kan worden verzocht via info@maven.nl

 

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op deze AVD en op de Opdracht waarop deze AVD van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de Opdracht betrokken partij daar woonplaats heeft.
 • Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze AVD van toepassing zijn evenals geschillen over deze AVD, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, gebracht voor de Rechtbank te Amsterdam.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de AVD c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met
 • De Nederlandse tekst van de AVD is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

B. Algemene voorwaarden Maven Detachering

Artikel 1. Definities

In deze AVD worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:

AVD: Deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening;

Maven: de eenmanszaak Maven professionals te Nieuw Vennep en ingeschreven onder nummer KvK 51643537;

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie door Maven een offerte en/of een opdrachtbevestiging is gericht, aan wie een professional(s) ter beschikking wordt gesteld en/of met wie Maven een overeenkomst sluit;

Opdracht: De overeenkomst tussen Maven en Opdrachtgever op grond waarvan Maven professional(s) aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten;

Opdrachtbevestiging: De bindende overeenkomst tussen Maven en de Opdrachtgever waarin in ieder geval de omschrijving, aard, duur, tarief en nadere bijzonderheden van de opdracht is opgenomen;

Professional:  De natuurlijke persoon die, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst met Maven, in opdracht van Maven diensten bij of voor de Opdrachtgever uitvoert;

Dienstreis: Het afleggen van een bezoek aan een door de Opdrachtgever aan te wijzen locatie, voor een door Opdrachtgever te bepalen periode en met een door Opdrachtgever te bepalen doel;

Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop in de regel werkzaamheden zullen worden verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze AVD zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, Opdrachten en overeenkomsten tussen Maven en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. Het sluiten van een overeenkomst met Maven houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 • Afwijkingen van deze AVD zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Maven schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat een mededeling van de Opdrachtgever onbesproken blijft door Maven, deze AVD blijven van kracht. Schriftelijk bevestigde afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze AVD op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze AVD bepaalde volledig van toepassing. Maven en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maven, voor de uitvoering waarvan door Maven derden dienen te worden betrokken.
 • In het geval de AVD en de Opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 • Maven kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Opdracht

 • Alle door Maven verstrekte offertes met daarin vermelde prijzen, kosten en condities, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. Mondelinge toezeggingen van Maven zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Maven.
 • Opdrachten en wijzigingen daarvan tussen Maven en Opdrachtgever komen eerst tot stand nadat Maven de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin maakt met de feitelijke uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever in het laatste geval niet binnen vijf (5) werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de Opdracht(bevestiging), dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en Maven aan de inhoud ervan gebonden. Maven is in geen geval gehouden aanvang te nemen in de feitelijke uitvoering van de Opdracht, alvorens Maven een schriftelijk Opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Maven kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten tegenover Maven ontlenen.
 • Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie zoals e-mail. Maven kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.
 • Na de totstandkoming van een Opdracht waarop deze AVD van toepassing zijn, geldt een fotokopie, fax of reproductie van een elektronisch opgeslagen exemplaar daarvan (inclusief bijlagen, correspondentie tussen Opdrachtgever en Maven en overige documenten) als origineel, tenzij anders overeengekomen. De elektronische bestanden van Maven gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4. Duur van de Opdracht, Proeftijd, Verlenging

 • De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met aansluitend de eventueel overeen te komen verlengingen als vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
 • De overeenkomst voor bepaalde tijd en de eventueel overeengekomen verlengingen eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd, de vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van de vooraf overeengekomen doelstelling.
 • Partijen kunnen gedurende de eerste vijf (5) werkdagen, gerekend vanaf de eerste dag dat de Professional feitelijk bij Opdrachtgever te werk wordt gesteld, de Opdracht eenzijdig beëindigen tegen het einde van een werkdag door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder dat enig recht op schadevergoeding en/of compensatie over en weer bestaat. Maven zal wel gerechtigd zijn de gewerkte uren te factureren. Beëindiging met onmiddellijke ingang is echter niet mogelijk indien Maven binnen tien (10) werkdagen na de aanzegging van Opdrachtgever voor passende vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de Professional die voor de eerste keer (direct of indirect) bij Opdrachtgever werkzaam is.
 • Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 4.3 kan de Opdracht door beide partijen niet meer tussentijds worden opgezegd, tenzij in de Opdrachtbevestiging schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
 • Indien Opdrachtgever de Opdracht voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk tussentijds heeft opgezegd met wederzijdse instemming zonder dat dit in de Opdrachtbevestiging is overeengekomen, heeft Maven recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan Maven zijn toe te rekenen.
 • Opdrachtgever en Maven zijn te allen tijde bevoegd om de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Maven:
  • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • de bedrijfsvoering staakt.
 • Maven is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Maven ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Maven kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Maven heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maven op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Maven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 5. Wijze van uitvoering en verrichten van de Opdracht

 • In de Opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd de aard van de werkzaamheden evenals waar en op welke tijdstippen de werkzaamheden zullen worden verricht. In de Opdrachtbevestiging zal tenminste zijn opgenomen:
  • naam en functie van de in te zetten Professional(s);
  • plaats waar de werkzaamheden gewoonlijk zullen worden verricht;
  • omschrijving van de door Professional uit te voeren werkzaamheden;
  • tarief;
  • (verwachte) looptijd van de werkzaamheden;
  • afspraken over eventueel overwerk of bijzondere betalingen;
  • contactpersonen bij beide partijen;
  • eventuele bijzondere bepalingen met betrekking tot de werkzaamheden en/of verlengingen.
 • Ingeval de Professional op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden zal verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die Professional in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telefoon, datacommunicatiefaciliteiten en andere gebruikelijke kantoorfaciliteiten e.d. zorgdragen. De door Opdrachtgever te verzorgen werkplek zal hierbij in overeenstemming zijn met de geldende Arbo-wetgeving.
 • Maven verplicht zich haar Professional op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven.
 • Professional zal voorgenomen opname van vakantie en verlofdagen vooraf afstemmen met Opdrachtgever, die instemming met de verzochte data en termijnen naar redelijkheid niet zal onthouden.
 • Professional zal arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de contactpersoon bij Maven welke contactpersoon de melding aansluitend aan Opdrachtgever zal doorgeven met gelijktijding overleg over de dan ontstane situatie. Indien er sprake is van een kortdurende ziekte van de door Maven aangewezen Professional zal geen vervanging plaatsvinden. Bij een langdurige ziekteperiode zal in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.
 • Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor Maven leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is Maven gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.
 • Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat door Professional van Maven Dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze Dienstreizen zullen op de voet van het in artikel 10 van deze AVD bepaalde door Opdrachtgever aan Maven worden vergoed.
 • Opdrachtgever is gehouden om alle veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals die op grond van artikel 7:658 BW redelijkerwijze van een werkgever verwacht kunnen worden, om te voorkomen dat de bij Opdrachtgever werkzame Professional enige schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal Maven vrijwaren voor alle aanspraken die het gevolg zijn van het onvoldoende nakomen van voormelde verplichting. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden om Maven te vrijwaren tegen eventuele aanspraken (van een professional) op grond van artikel 7:658 lid 4 BW.
 • Opdrachtgever is gehouden om bij aanvang van de werkzaamheden de binnen haar onderneming geldende veiligheidsvoorschriften schriftelijk kenbaar te maken aan Professional die binnen de onderneming van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten.
 • De Professional verricht de opdragen werkzaamheden onder regie of onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • Opdrachtgever zal Maven zo spoedig mogelijk informeren over een voorgenomen sluiting van zijn bedrijf of organisatie gedurende de looptijd van de Opdracht. Indien Opdrachtgever nalaat om Maven tijdig te informeren, is Opdrachtgever voor de duur van de sluiting van zijn bedrijf of organisatie onverkort aan Maven het overeengekomen tarief verschuldigd.

 

Artikel 6. Wijzigen van de Opdracht

 • Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de aard of omvang van de door Professional van Maven te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en schriftelijke instemming van Maven.
 • Maven zal binnen tien (10) Werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot het in te zetten Professional, de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per Professional en de van toepassing zijnde tarieven. Opdrachtgever is gerechtigd, tot tien (10) werkdagen na ontvangst van deze specificatie, de wijzigingsovereenkomst alsnog in te trekken of te modificeren.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maven de Professional andere dan de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten dan wel werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde Professional aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 7. Personeelsaansprakelijkheid

 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde Professional lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden.
 • Opdrachtgever vrijwaart Maven voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde Professional in het kader van de Opdracht.
 • Opdrachtgever vrijwaart Maven tevens voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde Professional verband houdende met de uitoefening van de tussen Maven en Opdrachtgever aangegane overeenkomst.
 • Maven vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen van de Belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met Opdrachtgever verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Maven direct schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Maven. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Maven verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze vorderingen te verweren.

 

Artikel 8. Overige aansprakelijkheid

 • Maven zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Maven mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Maven voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • Maven is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Maven toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 • De aansprakelijkheid van Maven is in ieder geval beperkt tot de vergoeding welke Maven voor haar werkzaamheden in het kader van de opdacht heeft ontvangen. Voor Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid van Maven in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 • Maven mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die Maven op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Maven niet aansprakelijk.
 • Maven is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Maven niet aansprakelijk.
 • Voor zover Opdrachtgever en Maven bij de Opdracht of tijdens de uitvoering van de Opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Maven opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Maven daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Maven dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Maven voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Maven pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Maven van de Opdracht.
 • Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag van de schade veroorzakende gebeurtenis, vervalt ieder recht van Opdrachtgever tegenover Maven ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Maven bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Tarieven en prijzen

 • Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, reiskosten, en eventuele andere heffingen die door de Nederlandse of – indien van toepassing – buitenlandse overheid worden opgelegd, Tenzij anders is vermeld.
 • Het honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
 • Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de Professional niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de Professional.
 • Indien een Professional per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de Opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform wat in de Opdrachtbevestiging is vastgelegd.
 • Eventuele bijzondere kosten, indien niet vermeld op Opdrachtbevestiging, worden slechts door Maven aan Opdrachtgever in rekening gebracht na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever en op de factuur dan wel afzonderlijk gespecificeerd.
 • De bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen prijzen/tarieven zullen telkens per 1 januari van ieder jaar kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek met als basis 1998 = 100, behoudens die gevallen waarin de wijziging van de kwalificaties of de standplaats van het betreffende Professional van Maven daar aanleiding toe geeft.
 • In geval van verhoging van de loonkosten van de Professional als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is Maven gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
 • Indien door additionele wensen van Opdrachtgever of door bindende voorschriften van overheid of bevoegde autoriteiten de prestaties welke Maven op grond van de overeenkomst moet leveren aantoonbaar worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van wijziging van de Opdracht als bedoeld in artikel 6 van deze AVD, op grond waarvan Maven gerechtigd is de tarieven naar redelijkheid aan te passen.
 • De in de Opdrachtbevestiging vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden geldende percentage omzetbelasting.
 • De prijzen zullen steeds vastgesteld zijn in Euro’s (€).

 

Artikel 10. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

 • Maven factureert op basis van de door de Professional daadwerkelijk gewerkte en door Opdrachtgever ondertekende uren (staten).
 • Facturering vindt, tenzij anders is overeengekomen, wekelijks plaats, dit naar keuze van Maven, op of omstreeks de laatste werkdag van de week respectievelijk maand waarin de detachering bij of voor Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 • Betaling door Opdrachtgever aan Maven dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Opdrachtbevestiging. Betaling dient te geschieden zonder enige opschorting, inhouding, korting of verrekening en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 • Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% op het bruto openstaande bedrag per kalendermaand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Dit geldt voor het gehele openstaande bedrag. Daarnaast is Maven gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 • Voorts is Opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 100,00.
 • Al wat dat door Opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, dit ongeacht wat de Opdrachtgever over de betaling vermeldt.
 • Bezwaar ter zake van door Maven aan de Opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen veertien (14) dagen na verzendatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Maven kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht tot het maken van bezwaar tegen de inhoud en/of omvang van de factuur.
 • Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 11. Geheimhouding

 • Maven en de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Maven verplicht de Professional, via de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, geheimhouding te betrachten betreffende al wat de Professional bij het verrichten van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht bekend of gewaar wordt.
 • Partijen hebben in het kader van de Opdracht geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:
  1. reeds bij de partij bekend was;
  2. onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;
  3. door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
  4. reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
 • Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:
  1. aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de Opdracht;
  2. aan derden, als de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;
  3. aan derden, als dit op grond van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
 • Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Opdracht dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld en worden nagekomen.
 • Als één der partijen toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een, zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare, boete van vijfduizend Euro (EUR 5.000) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming of vergoeding van de door Maven geleden schade.
 • Maven zal de Professional verplichten geheimhouding te betrachten betreffende al wat deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. Maven is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een Professional deze verplichting heeft geschonden.
 • De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn bedrijfsnaam, logo en/of beeldmerk geplaatst worden op de referentie pagina van Maven. Een verzoek om bedrijfsnaam, logo en/of beeldmerk niet te tonen zullen gehonoreerd worden, indien dit verzocht wordt via info@maven.nl.
 • Opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Maven in publicaties of reclame-uitingen van de Opdracht melding maken. Verzoek om toestemming kan worden verzocht via info@maven.nl

 

Artikel 12. Verzekering

 • De Opdrachtgever heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid voor de Professionals welke in zijn/haar bedrijf werkzaamheden verrichten of aanwezig zijn.
 • De Opdrachtgever zal op verzoek van Maven de in het vorige lid bedoelde polis(sen) aan Maven tonen.

 

Artikel 13. Vervanging Professional

 • Maven zal zich naar beste kunnen inzetten om een Professional, welke niet of niet meer in staat is werkzaamheden in de lopende overeenkomst te verrichten, binnen tien (10) werkdagen na het ontstaan hiervan, te vervangen. Indien Maven hierin niet slaag, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.
 • Indien Opdrachtgever van mening is dat een Professional van Maven niet of niet goed voldoet aan de overeengekomen kwalificaties, dan wel niet in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, is Opdrachtgever gerechtigd van Maven te verlangen dat deze Professional wordt vervangen. Dit recht vervalt na tien (10) werkdagen, gerekend vanaf de eerste dag dat de Professional van Maven feitelijk te werk wordt gesteld bij of ten behoeve van de Opdrachtgever.
 • Indien door een Professional in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van Opdrachtgever is geschonden, is de Opdrachtgever gerechtigd van Maven te verlangen dat deze Professional binnen een in onderling overleg vastgestelde termijn wordt vervangen.

 

Artikel 14. Overmacht

 • Maven is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze AVD verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Maven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maven niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Maven en ziekte van de door de uitvoering van de Opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Maven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Maven zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Maven kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Maven ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maven gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15. Overname Professional

 • Het is de Opdrachtgever verboden om zonder schriftelijke toestemming van Maven gedurende de duur van de Opdracht evenals gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging van de Opdracht, ongeacht de reden van die beëindiging, een Professional een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin op andere wijze een belang te doen hebben, dan wel de Professional te bewegen het dienstverband met Maven te beëindigen, dit op straffe van een door de Opdrachtgever aan Maven te verbeuren direct opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Maven daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te verlangen.
 • Het is Opdrachtgever wel toegestaan om Professional(s) van Maven in dienst te nemen als hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Maven en Opdrachtgever. Het overnemen van Professional(s) kan echter alleen plaatsvinden na een periode van detachering. De duur van deze periode van detachering en de hoogte van een eventuele overnamevergoeding bij indiensttreding van Professionals van Maven bij Opdrachtgever, wordt in nader overleg tussen Maven en Opdrachtgever bepaald en dient schriftelijk te zijn vastgelegd.
 • De Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (in‑)direct aan hem gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 • Op deze AVD en op de Opdracht waarop deze AVD van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de Opdracht betrokken partij daar woonplaats heeft.
 • Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze AVD van toepassing zijn evenals geschillen over deze AVD, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, gebracht voor de Rechtbank te Amsterdam.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de AVD c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met
 • De Nederlandse tekst van de AVD is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Ook de nieuwste opdrachten in uw mailbox ontvangen?