Interim Projectmedewerker

Omschrijving

De werkzaamheden worden verricht binnen de Sectie Systemen van de Afdeling Systemen & Analyse van het Matlogco. De doelstelling van de  afdeling Systemen & Analyse is het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de instandhouding en het realiseren van de vereiste materiële beschikbaarheid van grondgebonden systemen gedurende de gehele levensduur.

Functionaris is werkzaam binnen de Sectie Systemen.

De doelstelling van de Sectie Systemen is de uitvoering van projecten, zowel projectvoering als projectondersteuning, normstelling binnen het (wapen)systeemmanagement en het ontwikkelen en onderhouden van (prioritaire) kennisgebieden over de gehele integrale levensduur van de toegewezen Defensie brede grondgebonden C-systemen. De sectie Systemen bestaat uit de clusters Wielvoertuigen, Genie, Operationele Installaties en Overige Goederen.

Functionaris krijgt door zorg van het Clusterhoofd projecten en systemen toegewezen. Functionaris is belast met leiding geven aan zijn projectteam. Treedt op als projectleider van het (de) aan hem toegewezen voorzien-in materieelsproject(en). Bij de instandhouding van materieel is functionaris verantwoordelijk voor de realisatie van het normstellende aspect in het systeemmanagement, inherent aan de instandhoudingfase van systemen
behorende tot het materieelassortiment van een sectie. Functionaris heeft in zijn werkgebied voornamelijk materieelsproject(en) /systemen met een hogere complexiteit op de aspecten Product (P), Tijd (T) en Geld (G) en technologie.Functionaris gebruikt zijn kennis en expertise op zijn vakgebied om de behoeftestellers advies te kunnen geven. Hiertoe houdt functionaris zijn kennis op peil.
NB. De projectmanager van een project is niet noodzakelijkerwijs de systeemmanager van diezelfde systemen.

Werkzaamheden
1 Functionaris treedt op als projectleider van het (de) aan hem toegewezen project(en), door:

 • het opstellen van een projectinitiatiedocument (PID), lees projectplan, inclusief de erbij behorende capaciteits-, tijd-, financiële- en activiteiten(mijlpalen) planning;
 • het tijdens de uitvoering van zijn project bewaken van de algehele voortgang in het bijzonder op de aspecten Product (P), Tijd (T) en Geld (G);
 • het periodiek rapporteren over de voortgang van zijn project aan zijn sectie-/afdelingshoofd én aan de (vertegenwoordiger van de) opdrachtgever op de aspecten P, T en G;
 • het geven van leiding aan (de vergaderingen van) het projectteam;
 • het (doen) vertalen van de functionele eisen naar een programma van eisen (PVE);
 • het evalueren van offertes en het maken van (een advies over) de keuze voor een potentiële leverancier;
 • het binnen met de opdrachtgever overeengekomen grenzen zelfstandig nemen van beslissingen over het behalen van mijlpaalproducten (bijv. studierapporten, programma van eisen (PVE), uitnodiging tot prijsopgave, bestelopdracht/contract alsmede of systeemplan) dan wel bij afwijkingen die niet binnen zijn mandaat vallen het tijdig in overleg treden met vooral de opdrachtgever om samen met hem alternatieven uit te werken;
 • het (laten) uitvoeren van systeem- en acceptatietesten;
 • het opzetten en bijhouden van een up-to-date projectadministratie;
 • het samen met de gebruiker en toekomstig instandhouder opstellen van een systeemplan waarin de inrichting van de instandhouding op het gebied van onderhoud, logistiek en beheer in normen is vastgelegd;
 • het tijdig voor de invoering van het systeem/materieel (doen) opleveren van relevante documenten (o.a. systeemplan, in- en afvoerinstructie en technische documentatie), van reservedelen, van onderwijsleermiddelen, van opleidingen etc.;
 • – het in de introductiefase coördineren van de informatievoorziening aan de toekomstige gebruikers en het
 • leveren van ondersteuning bij de operationele ingebruikname;
 • ondersteunen van de systeemmanager bij de afhandeling van eventuele garantieclaims en/of resterende contractuele aangelegenheden;
 • het compleet overdragen van het ingestroomde systeem/materieel aan een systeemmanager.

2. Functionaris treedt op als systeemmanager van de aan hem toegewezen systemen/materieel door:

 • het compleet overnemen van het ingestroomde systeem/materieel van een projectmanager (cat.1, cat.2 of cat.3);
 • het tijdens de instandhouding in het systeemoverleg periodiek evalueren/vaststellen met de gebruiker en de instandhouder, zowel in de rol van onderhouder als van assortimentsmanager, of de gevraagde beschikbaarheid nog steeds wordt geleverd én tegen de laagste kosten bijv. op basis van lessons learned m.b.t gebruik dan wel instandhouding;
 • het in voorkomend geval aanpassen van de normering zoals vastgelegd in het systeemplan;
 • het maken van afspraken met gebruiker en instandhouder over de mate van diepgang van de instandhoudingbeheersing en de daaraan gekoppelde informatie-behoefte (materiële beschikbaarheid, performance, kosten of daarvan afgeleide parameters);
 • het geven van leiding aan het interne systeemteam;
 • het rapporteren aan zijn sectie-/afdelingshoofd over de stand van zaken m.b.t. de instandhouding;
 • het regelmatig evalueren of het toegewezen, geraamde, exploitatiebudget voor het lopende jaar voldoende is bij het afgesproken gebruik én beschikbaarheid en het in voorkomend geval aanpassen van het budget (omhoog dan wel omlaag) en/of het geven van adviezen/maatregelen of en hoe dit efficiënter kan;
 • het opstellen van (aangepaste) exploitatieramingen voor de T+1 en verder;
 • het opzetten en bijhouden van een bruikbaar en compleet archief m.b.t. alle aspecten van de instandhouding (database lessons learned);
 • het in samenwerking met de projectmanager van het afgesloten project, afhandelen van eventuele garantieclaims en/of resterende contractuele aangelegenheden.

3. Functionaris gebruikt zijn kennis en expertise op zijn vakgebied om:

 • de behoeftestellers advies te kunnen geven bij het opstellen van de functionele systeemeisen;
 • de Matlogco te vertegenwoordigen in relevante nationale en internationale fora/overlegorganen waarbij ook de rol van voorzitter of secretaris tot de mogelijkheden behoort;
 • zijn sectie-/afdelingshoofd én de behoeftestellers te adviseren over de realiseerbaarheid (P) en de haalbaarheid (T en G) van de ingediende behoeftestellingen;
 • studies of beproevingen bij (wetenschappelijke) instituten en interne/externe bedrijven te initiëren, begeleiden en te evalueren teneinde vraagstukken toekomstgericht te kunnen beantwoorden;
 • bruikbare, hoogwaardige adviezen te geven op het gebied van beleid- en architectuurontwikkeling.

4. Functionaris houdt zijn kennis op peil door:

 • het volgen van de technische ontwikkelingen in zijn vakgebied o.a. door het deelnemen aan congressen en seminars en het lezen van relevante publicaties;
 • het volgen van relevante cursussen op het gebied van project- en systeemmanagement.

Het werkveld

 • Functionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk binnen de aan hem toegewezen
 • projecten (P, T en G) en systemen (systeemplan – normsteller) in het kader van het project- resp.
 • systeemmanagement.
 • – Functionaris is hierover verantwoording verschuldigd aan het hoofd van zijn productsectie en aan de
 • opdrachtgever/behoeftesteller dan wel gebruiker.
 • – De ruimte voor vrije keuze is mede bepaald door algemene beleidsaanwijzingen en (financiële) regelgeving
 • die Matlogco-breed van belang zijn bij project- en systeemmanagement in o.a. het voorschrift
 • projectmanagement Matlogco en het handboek ILS.
 • – Functionaris neemt zelfstandig beslissingen over de wijze waarop het projectteam of systeemteam wordt
 • aangestuurd en hoe de te leveren producten tot stand komen binnen de randvoorwaarden zoals
 • vastgelegd/overeengekomen in het project- resp. systeemplan.

Kennis, inzicht en vaardigheden
Functionaris beschikt over de benodigde kennis:

 • op het vakgebied van de sectie en van het materieellogistieke proces.

Functionaris heeft inzicht in: 

 • – de structuur, werkwijze en het optreden van de OPCO's, Bestuursstaf en bedrijven (besturingsmodel).

Functionaris is vaardig in:

 • het geven van leiding aan (zijn) medewerkers;
 • het managen van aan hem toegewezen werkzaamheden en in het zich zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse, Engelse en eventueel de Duitse taal.

Kwalificaties
Kennis/Opleidingseisen:

 • HBO werk- en denkniveau door een afgeronde HBO opleiding (technisch of bedrijfskundig) of een vergelijkbare militaire opleiding binnen de NLDA;

Ervaringseisen:

 • Heeft een functie vervuld als projectmanager
 • Heeft een functie vervuld binnen het materieel logistieke domein.

Competenties:

 • Creatief;
 • Communiceren;
 • Analyseren;
 • Samenwerken;
 • Organisatiegericht;
 • Ontwikkelen medewerkers;
 • Plannen en organiseren;
 • Resultaatgericht

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 28 november 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

PMO & Project ondersteuning
X

PMO & Project ondersteuning

E-mail : *
Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures