Programmasecretaris

Omschrijving

Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een Programmasecretaris.

Directie Bestuur en Financiën
De directie Bestuur en Financiën draagt bij aan goed binnenlands bestuur. We bepalen op hoofdlijnen het beleid op het terrein van de ordening, organisatie en financiering van het binnenlands bestuur. We zijn verantwoordelijk voor goede interbestuurlijke relaties en op vele fronten aanspreekpunt voor medeoverheden en departementen. We bevorderen beleidsontwikkeling tussen partijen in het binnenlands bestuur. Daarbij is het uitgangspunt om de bestuurlijke organisatie en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen af te stemmen op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Project 
Wij zijn op zoek naar een resultaatgerichte programmasecretaris met goede verbindende en communicatieve vaardigheden voor het programma grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Een programmasecretaris met affiniteit voor de inhoud die sterk is in het proces (plannen & organiseren), overzicht heeft en de voortgang bewaakt. De secretaris vormt een spin in het web in diverse beleidsprocessen en speelt een proactieve rol om tot voortgang en besluitvorming te komen. Het creëren van draagvlak en effectief betrekken van partners is daarbij essentieel. De GROS-agenda is inhoudelijk sterk verweven met de beleidsgebieden op het terrein van EZ, IenW, VWS, OCW, SZW, FIN en VenJ en vraagt om nauwe samenwerking met BZ, alsmede de consulaire posten en ambassades in de buurlanden. Het dossier kent de nodige dynamiek, waarbij het speelveld complex is en politieke, bestuurlijke en juridische gevoeligheden aan de orde van de dag. Daarbij moet regelmatig onder grote druk gepresteerd worden, zonder dat de kwaliteit en zorgvuldigheid uit het oog worden verloren.

Organisatie 
Het kabinet Rutte III onderstreept in het regeerakkoord het belang van structureel partnerschap met de buurlanden om zo gezamenlijk kansen in grensregio’s te verzilveren door werk te maken ‘van het wegnemen van belemmeringen die mensen ervaren in de grensregio’s. Het kabinet doet dit samen met Duitse en Belgische overheden, met name de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen, worden de belangrijkste knelpunten op het terrein van infrastructuur en sociale zaken en werkgelegenheid aangepakt’. Het kabinet doet dit langs vier samenhangende lijnen: het wegnemen van knelpunten/grensbelemmeringen en creëren van juiste randvoorwaarden, vernieuwing van de governance voor de drie regio’s (NL-NRW, NL-NdS, NL-VL), een actieve inbreng in het kader van de EU en de Benelux, en het stimuleren van nieuwe grensoverschrijdende initiatieven. De staatssecretaris BZK is binnen het kabinet Rutte III verantwoordelijk voor GROS. Het BZK GROS-team ondersteunt hem hierbij. Het GROS-team bestaat uit een zestal medewerkers die volledig of in deeltijd met GROS bezig zijn. Het programma GROS is onderdeel van de afdeling Bestuurlijke Organisatie binnen de Directie Bestuur, Financiën en Regio.

Opdrachtomschrijving 
De programmasecretaris heeft als spin in het web een belangrijke rol in de verschillende processen en trajecten die lopen langs de vier lijnen, het houden van overzicht en het bewaken van planning en voortgang daarop. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden:

 • Plannen en voorbereiden, deelname en verslaglegging van grensoverschrijdende en interdepartementale overleggen en kamerdebatten.
 • Opstellen van / bijdragen aan relevante nota's, memo's, adviezen, presentaties, brieven, rapportages, dossiers en beantwoording van Tweede Kamervragen.
 • Trekken van het traject grenseffecten, waarbij nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving moeten worden getoetst op mogelijke effecten voor grensregio’s en externe expertise zal worden ingeschakeld.
 • Het bewaken van openstaande moties, kamervragen en toezeggingen, updaten van voortgangsoverzichten en samen met andere teamleden en departementen zorgen voor tijdige voortgang/afronding.
 • Verantwoordelijkheid voor het bijhouden van overzicht mbt werkzaamheden/proces, financien en onderzoek.
 • Input leveren voor departementale/politieke processen rond begrotingen etc.
 • Coördineren van werkbezoeken van de staatssecretaris. De programmasecretaris werkt onder directe aansturing van de programmamanager, en nauw samen met de programma-ondersteuner en de andere teamleden

Eisen

 • beschikt over een diploma op WO-niveau.    
 • beschikbaar gedurende de gevraagde periode.  
 • beschikt over kennis van beleid en politiek-bestuurlijke processen.    
 • werkervaring op het gebied van project- /programmasecretariaat.    
 • beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden.
 • beschikt over recente ervaring binnen de (rijks)overheid.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: vrijdag 16 november 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

PMO & Project ondersteuning
X

PMO & Project ondersteuning

E-mail : *
Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Administratief & Secretarieel
X

Administratief & Secretarieel

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures